Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov zriaďuje „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie,  týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

 

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

IČO: 00356786

DIČ: 2021248614

Bankové spojenie: štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000308189/8180      IBAN: SK71 8180  0000 0070 00 30 8189

Kontaktné osoby:

Mgr. Ondrej Božik – riaditeľ

Tel.: +421 76 26 814, email: riaditel@penzionzss.sk

Ing. Helena Fillová – ekonómka

Tel.: +421 76 26 813, email: ekonomka@penzionzss.sk

Mgr. Helena Osvald – hospodárka

Tel.: +421 76 26 812, email: hospodarka@penzionzss.sk

 

Sídlo:

Obec: Topoľčany

PSC: 955 01

Ulica: Československej armády

Číslo: 1870/11

 

Kontakt:

fax: +421 76 26 814

e-mail: penzion@penzionzss.sk

webová stránka:

www.penzionzss.sk