Účel a hodnoty

 Účel  poskytovanej sociálnej služby  

Účelom poskytovanej sociálnej služby je v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytovať sociálne služby so zameraním na:

 • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby,
 • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
 • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
 • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Hodnoty

Poskytovanie sociálnej služby v „Penzióne“, Zariadení sociálnych služieb Topoľčany je založené na nasledovných hodnotách:

 • rešpektovanie ľudskej dôstojnosti,
 • antidiskriminácia,
 • otvorené a korektné vzťahy budované prostredníctvom komunikácie,
 • kompetencia a odbornosť zamestnancov, kompetencia klientov,
 • tímová práca a osobná zodpovednosť,
 • individuálny a partnerský prístup,
 • čestnosť a dôveryhodnosť,
 • kreativita,
 • fyzické, emocionálne, mentálne a duchovné zdravie klientov a zamestnancov,
 • prístup a príležitosť k zdravým a bezpečným životným podmienkam,
 • motivácia.