Cenník služieb

Zariadenie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len VZN NSK) č. 5/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o platení náhrad a iných platieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. (pre zobrazenie kliknite SEM  a sem: https://unsk.sk/zobraz/sekciu/vzn-platne

V zmysle vyššie citovaných VZN bol spracovaný cenník poskytovaných služieb a cenník platieb za iné činnosti.

Cenník poskytovaných služieb

 1. Výška úhrady za odborné činnosti

Výška úhrady za poskytovanie vybraných odborných činností (ako je pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy číslo 4 zákona o sociálnych službách) pre fyzickú osobu za každý deň pobytu, je určená nasledovne:

DSS, ŠZ, ZPS – celoročná pobytová forma

Stupeň odkázanostiVýška úhrady/deň
II.1,98 €
III.2,38 €
IV.2,74 €
V.3,25 €
VI.3,90 €
 1. Výška úhrady za ubytovanie

Výška úhrady za ubytovanie v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých klient platí úhradu za ubytovanie v zmysle zákona o sociálnych službách na deň na osobu sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré fyzická osoba užíva.
Denná sadzba úhrady za užívanie 1m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a
príslušenstva obytnej miestnosti je 0,16 €, v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.
Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú klient užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom osôb, ktoré túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú.

Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú klient užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom osôb, ktoré túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.
Úhrada za ubytovanie určená podľa odseku 2 sa zvyšuje na deň na osobu o:
a) 0,50 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba, pričom podlahová plocha obytnej miestnosti je najmenej 10 m².
b) 0,26 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby, ak na jednu osobu pripadá viac ako 8m² podlahovej plochy obytnej miestnosti.

 1. Výška úhrady za stravovanie 

3.1 Racionálna strava – 1 deň

Denné jedloStravná jednotka v €Režijné náklady v €Výška úhrady za stravu v €
raňajky0,75000,50901,2590
desiata0,13000,08820,2182
obed2,35001,60183,9518
olovrant0,18000,12220,3022
večera1,56001,05882,6188
spolu4,97003,38008,3500


3.2 Diabetická strava – 1 deň
Denné jedloStravná jednotka v €Režijné náklady v €Výška úhrady za stravu v €
raňajky0,76000,50671,2667
desiata0,13000,08670,2167
obed2,57001,71334,2833
olovrant0,18000,11990,3000
večera1,6001,06672,6667
druhá večera0,16000,10670,2667
spolu5,40003,6009,0000


3.3 Šetriaca strava – 1 deň
Denné jedloStravná jednotka v €Režijné náklady v €Výška úhrady za stravu v €
raňajky0,75000,50901,2590
desiata0,13000,08820,2182
obed2,35001,60183,9518
olovrant0,18000,12220,3022
večera1,56001,05882,6188
spolu4,97003,38008,3500

 1. Výška úhrady za poskytovanie vybraných obslužných činností

Výška úhrady za poskytovanie vybraných obslužných činností, to znamená upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a úhrada za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním sociálnych služieb v spoločných priestoroch pobytovou celoročnou formou, je určená nasledovne:

Vybrané obslužné činnostiVýška úhrady/deň
Výška úhrady za upratovanie0,60 €
Výška úhrady za pranie1,00 €
Výška úhrady za žehlenie a údržbu0,60 €
Výška úhrady za užívanie spoločných priestorov0,20 €

 1. Zľava z celkovej mesačnej úhrad pre bývalého zamestnanca

V prípade, ak bývalý zamestnanec niektorého zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zostane odkázaný na poskytovanie sociálnej služby a bude mu poskytnutá sociálna služba v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, príslušné zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK mu poskytne zľavu z celkovej mesačnej úhrady takto:

 • Ak odpracoval 5 až 10 rokov – 10 %
 • Ak odpracoval 11 až 20 rokov – 20 %
 • Ak odpracoval 21 a viac rokov – 30 %

Rovnako sa táto výhoda vzťahuje aj na zamestnanca v aktívnom veku, pokiaľ tento zamestnanec zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zostane odkázaný na poskytovanie sociálnej služby.


 1. Platby za iné činnosti

  1.1 Penzión môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života klienta. Úhrady za tieto iné činnosti nesmú byť upravené zmluvou o poskytovaní sociálnej služby, ale musia byť obsahom osobitnej zmluvy.
  1.2 Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za používanie spotrebičov mesačne vo výške:
SpotrebičVýška úhrady / mesiac
Práčka2,60 €
Chladnička3,90 €
Sporák9,10 €
Elektrická rúra3,90 €
Elektrický varič6,50 €
Klimatizačná jednotka3,90 €

1.3 Penzión poskytuje klientom nad ich rámec objektívne nutné služby po nadmernom požití alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod. Výška úhrady za jednorazovo poskytnutú službu je stanovená sumou najviac 50,- €. Cenník jednotlivých úkonov je nasledovný:

• vyčistenie podlahy v obytnej miestnosti – 5,00 Eur,
• vyčistenie podlahy príslušenstva obytnej miestnosti – 5,00 Eur
• vyčistenie podlahy na WC a v kúpeľni – 5,00 Eur,
• vyčistenie WC – 10,00 Eur
• vyčistenie spoločných priestorov (chodba, výťah, jedáleň…) – 10,00 Eur
• vypranie a vyžehlenie posteľnej bielizne – 5,00 Eur,
• vypranie, údržba a žehlenie šatstva – 5,00 Eur,
• osobná hygiena (celkový kúpeľ) – 5,00 Eur
• sledovanie prijímateľa po jeho ebriete (opitosti) – 10,00 Eur.

1.4 Rovnako platí, že ak vzniknú Penziónu ďalšie náklady na upratovanie, pranie, či iné obslužné činnosti, vykonané z dôvodu úmyselného nadmerného znečistenia prostredia Penziónu sa výška úhrady za každú obslužnú činnosť stanoví sumou najviac 50,00 Eur. Cenník jednotlivých činností je nasledovný:

• vyčistenie exteríéru Penziónu z dôvodu vyhadzovania odpadkov, zvyškov jedla z balkóna – 30,00 Eur
• vyčistenie balkóna, ktorý je znečistený od vyhadzovania odpadkov, zvyškov jedla – 20,00 Eur
• vyčistenie exteriéru Penziónu (vapkovanie chodníka, lavičiek) z dôvodu úmyselného kŕmenia holubov a nepriamo aj hlodavcov – 50,00 Eur
• očistenie exteriéru od cigaretových ohorkov – 30,00 Eur
1.5 Penzión ďalej môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby poskytovať odplatne sprevádzanie klienta aj na iné aktivity pre tých klientov, ktorí nie sú odkázaní posudkom na túto službu (lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí, vybavovanie osobných záležitostí – pošta, banka…). Výška úhrady za ich sprevádzanie bude závislá od dĺžky poskytovania sprevádzania. Pokiaľ bude čas sprevádzania dlhší ako 1 hodina, úhrada za túto službu bude 5,00 Eur. Sprevádzanie klienta na čas kratší ako 1 hodina je bezplatné.

 1. Rozdeľovník
  Dokument DS26.02 je distribuovaný s E01-026/2015 Domáci poriadok, verzia 04, revízia 04.