Plán poskytovania sociálnej služby

Plán poskytovania sociálnej služby vychádza z individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb, ktoré sa zohľadňujú tým, že „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany bude naďalej:

  • aktívne presadzovať  partnerský a individuálny prístup, ktorý vedie  prijímateľa sociálnych služieb k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu a splnomocňovaniu a objavuje hodnotu terajšieho a potencionálneho prínosu prijímateľa sociálnej služby pre spoločnosť.
  • vytvárať priestor pre prijímateľov sociálnych služieb , ich rodinu a iné fyzické osoby na to, aby sa prostredníctvom svojich návrhov a spätnej väzby mohli vyjadrovať k strategickej vízii, cieľom, stratégii a plánu poskytovania sociálnej služby
  • poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni
  • implementovať interné procesy (zásady a postupy z nich vyplývajúce)
  • prihliadať na individuálne a špecifické potreby prijímateľa sociálnych služieb
  • rešpektovať osobné ciele, potreby, schopnosti a zdravotný stav prijímateľa sociálnych služieb
  • aktivizovať prijímateľa sociálnych služieb podľa jeho schopnosti a možnosti
  • vytvárať takú podporu, aby mohol prijímateľ sociálnej služby žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život.
  • aktívne spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri možnosti navrátenia sa do prirodzeného rodinného prostredia.

Tento plán poskytovania sociálnej služby v Penzióne sa odráža a je konkretizovaný

v individuálnych plánoch prijímateľov sociálnej služby.