Misia a vízia

 Misia

Misiou (poslaním) „PENZIÓNU“, Zariadenia sociálnych služieb Topoľčany je poskytovať sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Sociálne služby poskytujeme v špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb.

Forma poskytovaných sociálnych  služieb – celoročná pobytová

 Strategická vízia

Našou strategickou víziou sú:

bezpečné, kvalitné, konkurencie schopné sociálne služby, poskytované vzdelaným personálom.

Stratégia

  •  Zavedenie a certifikovanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2016
  •  Orientácia na seniorskú klientelu
  • Priestorové rozčlenenie jednotlivých druhov poskytovaných sociálnych služieb
  • Zníženie kapacity zariadenia na úroveň 111 prijímateľov sociálnych služieb, s cieľovou štruktúrou: 28 klientov – zariadenie pre seniorov, 83 klientov v špecializovanom zariadení
  • Poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení seniorskej klientele so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.