POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Penzión poskytuje sociálne služby pobytovou formou, s celoročným pobytom v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení v zmysle § 35, § 38 a § 39 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa:

 • poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,  sociálna rehabilitácia,  ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečuje záujmová činnosť a ošetrovateľská starostlivosť.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V  alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

V domove sociálnych služieb sa

 • poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia,  ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,
 • zabezpečuje rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť, ošetrovateľská starostlivosť,
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu a etiológie.

V špecializovanom zariadení sa

 • poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia,  ubytovanie, stravovanie,  upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,  osobné vybavenie,
 • zabezpečuje rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť a ošetrovateľská starostlivosť,
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

Penzión môže za účelom dodržania úrovne poskytovanej sociálnej služby vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie aj takých činností, ktoré explicitne zákon o sociálnych službách neupravuje.

Penzión môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby dať do ponuky aj ďalšie súvisiace vedľajšie činnosti nad rámec obligátnej odbornej a obslužnej činnosti zabezpečovaním alebo utváraním podmienok na vykonávanie iných činností v rozsahu prechodne nevyužitých personálnych, priestorových alebo materiálových kapacít. Vedľajšiu činnosť s pravidlami pre žiadateľa (vrátane cenníka) bude schvaľovať Zastupiteľstvo NSK. 

Klientov PENZIÓNU jedenkrát týždenne navštevuje zmluvný lekár a jedenkrát mesačne psychiater a psychológ. Podľa potreby zabezpečíme vyšetrenie u odborných lekárov, napr. diabetológa, gynekológa, internistu, neurológa a pod..
Pravidelne sú využívané i služby pedikérky, ktorá navštevuje klientov raz mesačne a kaderníčky, ktorej služby sú využívané priebežne.
Raz týždenne, zvyčajne v piatok sa robia drobné nákupy pre klientov, ktorí majú založené depozitné konto a nemajú blízkych príbuzných.
Podľa záujmu klientov zabezpečujeme rôzne kultúrno-spoločenské aktivity, návštevu divadla, kina, múzea, výstavy, odborné prednášky, výlety…