Ciele kvality

Ciele kvality „PENZIÓNU“, Zariadenia sociálnych služieb Topoľčany vychádzajú z komponentov politiky kvality zariadenia, ktoré konkretizujú. Sú rozdelené na dve časti a to spoločné ciele a ciele podľa jednotlivých procesov.

Spoločné ciele

 • Certifikovať systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016
  Zodpovednosť: riaditeľ, manažér kvality Termín: 31. 12. 2025
 • Vytvorenie systému celoživotného vzdelávania v sociálnych službách v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom
  Zodpovednosť: personalista, vedúce oddelení Termín: 31. 12. 2024
 • Digitalizácia odborných procesov
  Zodpovednosť: riaditeľ, vlastníci odborných procesov Termín: 31. 12. 2024
 • Aktualizovanie strategickej vízie v Penzióne
  Zodpovednosť: riaditeľ, manažér kvality, tím kvality Termín: 31. 12. 2024

Ciele podľa jednotlivých procesov

E03-001/2019 Proces upratovania, prania a žehlenia
• Dosiahnuť hodnotenie kvality upratovania známkou do 2,00.
Zodpovednosť: vlastník procesu Termín: 31. 12. 2024
• Absencia sťažností a podnetov na kvalitu, poškodenie, zámenu, stratu osobnej bielizne klienta.
Zodpovednosť: vlastník procesu Termín: 31. 12. 2024

E03-003/2019 Proces opráv a údržby
• Spokojnosť s kvalitou odstránených porúch a opráv do 2,00.
Zodpovednosť: vlastník procesu Termín: 31. 12. 2024

E03-004/2019 Proces prijímania a prepúšťania klienta
• Dosiahnuť spokojnosť s procesom prijímania a prepúšťania klienta, zrozumiteľnosť poskytovaných informácií o službách ako i spokojnosť s vybavením požiadavky na úrovni 100 % .
Zodpovednosť: vlastník procesu Termín: 31. 12. 2024

E03-006/2020 Proces stravovania
• Dosiahnuť hodnotenie kvality stravovania známkou do 2,00.
Zodpovednosť: vlastník procesu Termín: 31. 12. 2024

E03-007/2020 Proces bývania
• Dodržiavať optimálne parametre tepelnej a svetelnej pohody.
Zodpovednosť: vlastník procesu Termín: 31. 12. 2024

E03-009/2019 Proces sociálneho poradenstva
• Dosiahnuť 100 %-ný podiel vyriešených požiadaviek.
Zodpovednosť: vlastník procesu Termín: 31. 12. 2024

E03-012/2019 Proces individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie
• Dosiahnuť 75 % podiel úspešne splnených cieľov v individuálnych plánoch PSS.
Zodpovednosť: vlastník procesu. Termín: 31. 12. 2024

E03-013/2018 Proces opatrovania a E03-014/2018 Proces ošetrovania
• Znížiť počet pádov u klientov v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 10 %.
• Zamedziť výskytu dekubitov alebo jeho záchyt v prvom štádiu. Nevzťahuje sa na importované prípady.
Zodpovednosť: vlastníci procesov Termín: 31. 12. 2024

E03-015/2019 Proces riadenia ľudských zdrojov
• Dosiahnuť ročnú mieru fluktuácie zamestnancov pod 10 % .
Zodpovednosť: vlastník procesu Termín: 31. 12. 2024

E03-017/2019 Proces interných auditov a kontrol
• Eliminovať pod 20% počet závažných zistení, ktoré neboli zachytené interným auditom alebo kontrolou.
Zodpovednosť: vlastník procesu Termín: 31. 12. 2024