Ciele kvality

Ciele kvality

Ciele kvality „PENZIÓNU“, Zariadenia sociálnych služieb Topoľčany vychádzajú z komponentov politiky kvality zariadenia, ktoré konkretizujú. Sú rozdelené na štyri oblasti: manažment, klienti, zamestnanci a komunikácia s externým prostredím, prípadne marketing.

Ciele pre oblasť manažmentu

  • Zaviesť systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016

Zodpovednosť: riaditeľ, manažér kvality                                    Termín:   do 31. 12. 2019

  • Certifikovať systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016

Zodpovednosť: riaditeľ, manažér kvality                                    Termín:   do 31. 12. 2020

Ciele orientované na klienta

  • Implementovať interné postupy zamerané na zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnej služby

Zodpovednosť: riaditeľ, vlastníci procesov                                   Termín: do 31. 12. 2019

  • Dosahovať spokojnosť klienta na úrovni priemeru do 2,00

Zodpovednosť: vedúce oddelení, vlastníci procesov                     Termín: priebežne, úloha trvalá

Ciele orientované na zamestnancov

  • Vytvorenie systému celoživotného vzdelávania v sociálnych službách v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom

Zodpovednosť: personalista, vedúce oddelení                             Termín: 31. 12. 2020

  • Ročná miera fluktuácie pod 15 %

Zodpovednosť: riaditeľ, personalista                                           Termín: priebežne, úloha trvalá

Ciele pre oblasť marketingu

  • Spracovať prezentačný materiál na účely propagácie zariadenia

Zodpovednosť: riaditeľ, vlastník procesu informačnej stratégie   Termín: do 31. 12. 2019