Od histórie po súčasnosť

Zariadenie sa nachádza v centre mesta Topoľčany. Vzniklo v októbri roku 1990, kedy reprofilizáciou z domu opatrovateľskej služby bol vytvorený penzión pre dôchodcov. Od júla 1998 sa začal penzión transformovať na domov dôchodcov a od 1.12.2001 je časť kapacity vyčlenená aj na domov sociálnych služieb pre dospelých. Od 1.7.2002 bolo zariadenie delimitované pod Nitriansky samosprávny kraj. V decembri 2009 bolo zariadenie zaregistrované v zmysle platného zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb. Sociálnu službu v špecializovanom zariadení poskytujeme od januára 2015.

Budova nie je účelovo stavaná na zariadenie sociálnych služieb. Tvorí ju sedem poschodí, má dva výťahy. Jeden osobný výťah pre štyri osoby je vo vnútri budovy a druhý osobný výťah pre trinásť osôb je pristavený z vonkajšej strany budovy. Zároveň čiastočne zabezpečuje i bezbariérový vstup do zariadenia.

V suteréne sa nachádzajú hospodárske miestnosti, na prízemí jedáleň, fyzioterapeutická miestnosť, zimná záhrada, kancelária sociálneho poradenstva, miestnosť na izoláciu chorých, stredisko osobnej hygieny. V jedálni s kapacitou 35 miest sa podáva strava klientom, ktorú zabezpečujeme dodávateľským spôsobom.

Na treťom poschodí sa nachádza relaxačná miestnosť a kaplnka.

Šieste poschodie z časti slúži pre administratívne účely a druhú časť tvoria obytné miestnosti pre klientov, ktoré pokračujú aj na ďalších poschodiach. Celkovo máme k dispozícii 75 obytných miestností, z ktorých je 57 garsóniek a 18 trojlôžkových  buniek, ktoré pozostávajú z jednolôžkovej a dvojlôžkovej obytnej miestnosti.

Na siedmom poschodí je miesnosť pre rozvoj pracovných zručností.

Na 2.,3.,4.,6 poschodí sú zriadené spoločenské miestnosti, ktoré sú k dispozícii klientom počas rôznych terapií, vzájomných stretnutí.