Sprístupňovanie informácií (Infozákon)

Ak žiadate informácie

Na základe zákona č. 211/2000 Z. zo slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle smernice E01-025/2018  Poskytovanie informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje

  • komu je určená,
  • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
  • akú informáciu si žiada sprístupniť,
  • spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
  • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Žiadosť možno podať

  • ústne,
  • písomne ako poštovú zásielku na adresu: „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Čsl. armády 1870/11, 955 01 Topoľčany,
  • písomne osobným doručením na adresu zariadenia,
  • telefonicky alebo faxom: telefón: 038 5322 860, fax: 038 762 68 14
  • elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným prostriedkom (napr. e-mailom na adresu: penzion@penzionzss.sk.

Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase od 7:00 do 15:00. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Lehoty na vybavenie žiadosti

Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:

Mgr. Ondrej Božik, MBA, riaditeľ

GSM:  0903 987 018, Tel: 038 762 68 14

E-mail: ondrej.bozik@penzionzss.sk