Determinujúca dokumentácia (príslušná legislatíva)

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 45/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 259/2008 Z. z. Vyhláška, o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších právnych predpisov
 • Zákon č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 532/2002 Z. z. Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 • Ústava Slovenskej republiky (460/1992 Zb.) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja  o poskytovaní sociálnych služieb a o platení náhrad a iných platieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.