Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Dňa 1.3.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý  zrušil doterajší právny predpis upravujúci danú oblasť (zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  Nová legislatíva nadväzuje na doterajšiu právnu úpravu, má však snahu zaistiť prehĺbenie, rozšírenie a zefektívnenie ochrany poskytovanej oznamovateľom protispoločenskej činnosti.

Definovanie základných pojmov

Nový zákon vymedzuje základné pojmy:

Oznamovateľ – je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.

Oznámenie – je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba – zamestnanec dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Kvalifikované oznámenie – je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

Závažná protispoločenská činnosť –  je:

 • trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
 • trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 • správny delikt s hornou hranicou pokuty vo výške najmenej 30 000 eur.

Konanie v dobrej viere – je konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

Významnou zmenou oproti predošlej právnej úprave (zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je prenos kompetencií z orgánov inšpekcie práce na nový Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tento nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany, poskytovať odmenu oznamovateľovi, či predkladať Národnej rade Slovenskej republiky správu o svojej činnosti.

Forma oznámenia protispoločenskej činnosti

Oznámenie protispoločenskej činnosti možno urobiť jedným z nasledovných spôsobov:

 • podaním kvalifikovaného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom; zákon taxatívne vymenúva dotknuté trestné činy:
 • trestné činy korupcie,
 • trestné činy verejných činiteľov,
 • trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie,
 • trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
 • trestný čin za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody nad 3 roky,
 • podaním kvalifikovaného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom – jedná sa o vybraný správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur, resp. o správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom,

alebo

 • oznámením protispoločenskej činnosti zamestnávateľovi v rámci vnútorného systému preverovania oznámení.

„PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany vypracoval smernicu E01-009/2024  Podávanie, preverovanie a evidovanie oznámení o protispoločenskej činnosti, ktorá upravuje postup Penziónu  v prípade podania príslušného podnetu.

Predmetná smernica je verejne prístupná TU: E01-009 2024 Preverovanie podnetov PrSČ

Oznámenie je možné podať:

 1. elektronickou poštou zaslanou na adresu oznamovanie@penzionzss.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
 2. poštou zaslanou na adresu: „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Čsl. armády 1870/11, 955 01 Topoľčany,  pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie:  „DO RÚK MANAŽERA KVALITY – NEOTVÁRAŤ“. Takto doručené a označené podanie, musí byť bez jeho otvorenia bezodkladne doručené hlavnému kontrolórovi manažérovi kvality,
 3. poštou zaslanou na adresu Penziónu, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK RIADITEĽA – NEOTVÁRAŤ“; Tento spôsob podania oznámenia je možné využiť len v prípade, ak oznámenie smeruje proti manažérovi kvality,
 4. ústnym podaním; oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do siedmich kalendárnych dní odo dňa požiadania.  Zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia.