Podávanie podnetov, návrhov, pripomienok

Úvod

Penzión má záujem na neustálom zvyšovaní kvality poskytovaných služieb ako aj zlepšovaní pracovných podmienok zamestnancov. Z tohto dôvodu považujeme za veľmi dôležité zaoberať sa požiadavkami a pripomienkami všetkých zainteresovaných strán. V tomto texte sa záujemca dočíta, aké sú možnosti vyjadrenia pripomienky, či predloženia požiadavky.

Text je prioritne zameraný na klienta, avšak v zmysle neho môže primerane postupovať aj príbuzný, či blízky klienta alebo zamestnanec.

 1. Ako vyjadriť svoj názor na dianie v Penzióne?

Každý, kto považuje za potrebné vyjadriť svoj názor alebo predložiť požiadavku má nasledovné základné možnosti:

 • ústne
 • písomne (elektronicky alebo v papierovej podobe)
 1. Kde a akým spôsobom sa môžem vyjadriť?

Možností je samozrejme viac a tu uvedieme odporúčané postupy.

 • V rámci prípravy individuálneho plánu môžete predostrieť svoje požiadavky, či pripomienky prostredníctvom svojho kľúčového zamestnanca.
 • Pripomienky ku strave je vhodné prezentovať prostredníctvom zástupcu klientov v stravovacej komisii. Zasadnutia stravovacej komisie sa môžete zúčastniť aj osobne.
 • K strave sa je možné vyjadriť aj písomne, v zošite Pripomienky ku strave, ktorý sa nachádza v jedálni.
 • Výbor obyvateľov je možnosť, kde prostredníctvom vašich zvolených zástupcov môžete prezentovať požiadavky a pripomienky akéhokoľvek charakteru.
 • Taktiež je tomu aj pri denných stretnutiach s manažmentom, tzn. s vedúcimi zamestnancami, na ktorých sa môžete s dôverou obrátiť.
 • Vedúcich zamestnancov môžete taktiež navštíviť a oboznámiť ich s tým, čo máte na srdci. U nás funguje „politika otvorených dverí“.
 • Pokiaľ vám zdravotný stav neumožňuje pohyb, môžete si prostredníctvom zamestnancov, ktorí sa o vás starajú môžete požiadať vedúceho zamestnanca o návštevu u vás na izbe.
 • Linka dôvery je schránka, ktorá sa nachádza v spoločenskej miestnosti na prízemí a môžete do nej vkladať svoje pripomienky, pokiaľ z nejakého dôvodu nechcete komunikovať priamo a prípadne chcete zostať v anonymite.
 • Taktiež je možné obrátiť sa na Penzión písomne (listom), ktorý pošlete buď poštou na adresu Penziónu (Čsl. armády 1870/11 955 01 Topoľčany) alebo tento list odovzdáte osobne (miestnosť číslo 611 na 6. poschodí).
 • Kto je „počítačovo“ zdatný, môže sa obrátiť na Penzión aj e-mailom. E-mailová adresa Penziónu je penzion@penzionzss.sk.
 1. Čo keď potrebujem niečo na izbe opraviť?

Na hlásenie opráv slúži Kniha porúch a opráv, ktorá sa nachádza na prízemí. Svoje požiadavky môžete vpísať do nej alebo požiadať službukonajúceho zamestnanca, aby tak urobil za vás.

 1. Chcem sa presťahovať, potrebujem dovybaviť izbu. Čo vtedy?

Navštívte riaditeľa alebo iného vedúceho zamestnanca, sociálnych pracovníkov alebo službukonajúcemu personálu povedzte o čo vám ide. Zabezpečíme  spísanie vašej požiadavky a budeme sa ňou zaoberať.

 1. Čo keď mi nevyhoviete?

Nie všetkým sa dá vo všetkom vyhovieť. Každým podnetom sa však zaoberáme a zvažujeme vaše potreby a naše možnosti. V každom prípade by ste mali dostať vysvetlenie, prečo vašej požiadavke nevyhovieme.

Ak by ste mali pocit, že sa porušili vaše práva, môžete podať sťažnosť. Ako na to sa uvádza v materiáli Ako podať sťažnosť.