Politika kvality

„PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany je zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je jeho rozpočtovou organizáciou. Sociálne služby poskytuje celoročnou pobytovou formou v špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb. Sme zameraní na dospelú, v prevažnej miere seniorskú klientelu. Kapacita zariadenia je 114 prijímateľov sociálnej služby. 

Politika kvality

Politika kvality predstavuje systematickú a permanentnú starostlivosť o kvalitu sociálnych služieb, ako aj o kvalitu riadiacich a podporných činností s hlavným cieľom uspokojovať potreby a požiadavky prijímateľov sociálnych služieb.

Vedenie „PENZIÓNU“, Zariadenia sociálnych služieb Topoľčany si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Vychádzajúc z vyššie uvedeného stanovuje vedenie „PENZIÓNU“, Zariadenia sociálnych služieb Topoľčany nasledovnú politiku kvality:
  •  Systém manažérstva kvality uplatňovať ako nástroj trvalého zlepšovania poskytovaných služieb
  • Neustále monitorovať  procesy a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality
  • Cieľavedome vytvárať dlhodobé pozitívne vzťahy s prijímateľmi sociálnej služby  a ostatnými záujmovými partnermi
  • Priebežne monitorovať, vyhodnocovať a individuálnym prístupom napĺňať požiadavky, očakávania klientov, v záujme dosiahnutia ich spokojnosti
  • Kvalita je vecou každého zamestnanca, každý je zodpovedný za kvalitu na svojom úseku
  • Zabezpečovať vzdelávanie zamestnancov v súlade s potrebami zariadenia
  • Poskytovať bezpečné služby vychádzajúc z poznania klienta, poskytovať ich kvalifikovaným personálom
  • Zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov s ohľadom na bezpečnostné a hygienické požiadavky
  • Stanovovať, pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať ciele kvality zariadenia
  • Uplatňovať princíp prevencie pred princípom nápravy