Podmienky prijatia

Poskytovaniu sociálnych služieb predchádza posúdenie občana na konkrétny druh sociálnej služby. Posudzovanie odkázanosti na domov sociálnych služieb a špecializované  zariadenie je v kompetencii vyšších územných celkov, v našom prípade   Nitrianskeho samosprávneho kraja. Posudzovanie odkázanosti na zariadenie pre seniorov je v kompetencii príslušného mesta či obce.  Posudková činnosť sa nevykonáva v prípade, že občan bude platiť úhradu za sociálnu službu minimálne vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby. Tieto sú pre tento rok stanovené na 1 652,83 Eur.

Postup pred prijatím do zariadenia

Občan, ktorý má záujem o posúdenie odkázanosti a má trvalý pobyt na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, podáva „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí, Rázusova 2A, 949 01 Nitra. Tento formulár je možné stiahnuť a ďalšie informácie ohľadom postupu pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby nájdete na tomto linku:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

 

Poradenstvo pred podaním  žiadosti poskytneme osobne v zariadení v kancelárii prvého kontaktu  alebo na telefónnych číslach: 038/7626 811, 038/7626 816, 038/7626 818 a 038/7626 825.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, oddelenie posudkových činností v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vydá posudok a následne rozhodne o odkázanosti občana.

Po vydaní rozhodnutia a nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia  občan priamo uvedie nášmu zariadeniu údaje potrebné k podpísaniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a predloží potrebné doklady:

a)     Oznámenie údajov – 5 F04.03 Oznámenie údajov 22 P

– Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (VS 64.03) –  VS64.03 Vyhlásenie o SOÚ (PSS) (4)

– Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (VS 64.05) –  VS64.05 Vyhlásenie o SOÚ (PSS) (4)

– Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu – Vyhlásenie o majetku

b)      potvrdenie o príjme a doklady o majetkových  pomeroch svojich a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a spoločne započítavajú – toto sa nevyžaduje ak ide o občana, ktorý bude platiť úhradu minimálne vo výške ekonomicky oprávnených nákladov,

c)        právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu – toto sa nevyžaduje ak ide o občana, ktorý bude platiť úhradu minimálne vo výške ekonomicky oprávnených nákladov alebo ktorému sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne (§ 8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

Podľa uvedeného § 8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách „obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb …“