O nás

„PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Adresa:
Československej armády 1870
955 01 Topoľčany

Telefonický kontakt
:
038/5322860
038/76268 14 – riaditeľ

E-mail: penzion@penzionzss.sk

Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Štatutárny zástupca: Mgr.Ondrej Božik, MBA, riaditeľ
Právna forma hospodárenia: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Druh sociálnej služby: „Penzión“ Zariadenie sociálnych služieb (ďalej len zariadenie) poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:
a)  podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov „Zariadenie pre seniorov“
b) podľa § 38 vyššie citovaného zákona „Domov sociálnych služieb“
c) podľa § 39 vyššie citovaného zákona „Špecializované zariadenie“
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná sociálna služba
Rozsah poskytovanej sociálnej služby: na neurčitý čas
Kapacita zariadenia: 111 miest, z toho:
a) Zariadenie pre seniorov 29 miest
b) Domov sociálnych služieb 9 miest
c) Špecializované zariadenie 73 miest