Krízový plán

„PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňEa 28. 3. 2020. Od 1. 8. 2020 je platná verzia 03 tohto dokumentu. Jeho štruktúra je nasledovná:

 1. Účel a záväznosť krízového plánu
 2. Krízové riadenie
 3. Krízový tím
 4. Činnosti krízového tímu
 5. Systém komunikácie
 6. Informačná povinnosť zamestnancov
 7. Preventívne opatrenia
 8. Riadenie rizík
 9. Krízová komunikácia
 10. Všeobecné usmernenia zamerané na osobnú prevenciu
 11. Všeobecné zásady pre prevenciu vzniku a šírenia respiračných vírusov
 12. Pravidlá prevencie a kontroly infekcií (uvzsr.sk) a špeciálne preventívne opatrenia v prevádzke
 13. Organizácia návštev v prevádzke.
 14. Organizácia odborných procesov v prípade karantény
 15. Organizácia obslužných činností
 16. Organizácia starostlivosti o zamestnancov a ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti
 17. Prijímanie nových zamestnancov
 18. Prijímanie nových klientov
 19. Validácia krízového plánu a validácia organizačných aj odborných postupov
 20. Hlásenia mimoriadnych udalostí a zavádzaných opatrení
 21. Záverečné ustanovenia
 22. Prílohy
 23. Externá dokumentácia
 • Legislatíva, uznesenia vlády SR
 • Usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR
 • Usmernenia Nitrianskeho samosprávneho kraja
 1. Rozdeľovník

 

Krízový plán obsahuje prílohy:

Príloha č. 0.1 Oboznámenie s dokumentom
Príloha č. 0.2 Zmenový list
Príloha č. 1 Terminológia
Príloha č. 2 Záznam o preventívnom – nápravnom opatrení (formulár)
Príloha č. 3 Informačná povinnosť zamestnanca (formulár)
Príloha č. 4 Záznam o mimoriadnej udalosti (formulár)
Príloha č. 5 Protokol o použití netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby (formulár)
Príloha č. 6 Psychologické intervencie v krízovej situácii (externý dokument, CSS EDEN)
Príloha č. 7 D13.04 Postup k dočasnému opusteniu zariadenia klientom v sprievode zamestnanca
Príloha č. 8 DS26.08 Dočasné opustenie zariadenia
Príloha č. 9 FS68.04 Denná evidencia absolvovaných vychádzok, vyšetrení … (formulár)
Príloha č. 10 VS68.13 Denná evidencia návštev v zariadení (vzor)
Príloha č. 11 DS26.09 Krízový návštevný poriadok
Príloha č. 12 Sledovanie  príznakov u klienta s podozrením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19 …) (formulár)
Príloha č. 13 Zoznam činností, ktoré sa vykonávajú pri podozrení z výskytu ochorenia
Príloha č. 14 D14.05 Dokument postupu k riešeniu udalosti výskytu Koronavírusu
Príloha č. 15 Plán reprofilizácie lôžok
Príloha č. 16 D09.02 Krízový postup pri sociálnom poradenstve
Príloha č. 17 D01.01 Krízový postup pri upratovaní a praní
Príloha č. 18 D06.01 Krízový postup procesu stravovania
Príloha č. 19 D07.01 Krízový postup procesu bývania
Príloha č. 20 Zoznam vybavenia
Príloha č. 21 D15.05 Krízový postup pri prijímaní a adaptácii nového zamestnanca
Príloha č. 22 D04.04 Krízový postup pri prijímaní a prepúšťaní (klienta)
Príloha č. 23 Správa o mimoriadnej udalosti
Príloha č. 24 Vzor hlásenia
Príloha č. 25 Správa o zavedení opatrenia
Príloha č. 26 COVID-19 Hlásenie prípadu (externý formulár RÚVZ)
Príloha č. 27 COVID-19 Kontaktný formulár (externý formulár, RÚVZ)
Príloha č. 28 Minimálne požiadavky na osobné ochranné pracovné pomôcky

 

Krízový plán a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR.