Život v zariadení počas obdobia pandémie

Príchod pandémie koronavírusu sa dotýka všetkých nás. V priebehu pár dní zmenil život aj klientom „PENZIÓNU“ ZSS v Topoľčanoch. Seniori sú počas tohto obdobia tí najzraniteľnejší. Preto v záujme ochrany ich života a zdravia boli prijaté mimoriadne opatrenia, najmä:

zákaz návštev, obmedzenie pohybu mimo areál zariadenia, zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov, zvýšená dezinfekcia všetkých povrchov, pravidelné vetranie priestorov, podávanie stravy individuálne v obytných miestnostiach.

Informovanie klientov formou propagačných letákov o problematike ochorenia, o nutnosti dodržiavania zásad respiračnej hygieny, zvýšenej hygieny rúk ale i o tom, ako správne nosiť, odstraňovať tvárové rúško, ktoré mimochodom aktívne klientky za pomoci sociálnych pracovníkov ušili pre všetkých obyvateľov zariadenia a ktoré im pravidelne dezinfikujeme.

Pristúpili sme k obmedzeniu  skupinových aktivít sociálnej rehabilitácie s dôrazom na realizovanie individuálnych aktivít sociálnej rehabilitácie, vychádzajúc zo špecifických a individuálnych potrieb klientov. Zruční priaznivci aktívne tráveného času sa venujú tvorbe veľkonočných dekorácií, ktoré sú symbolom nastávajúceho veľkonočného obdobia. Uprednostňujú najmä prácu s papierom – jeho skladanie, lepenie, pletenie a následné lakovanie výrobkov.

Imobilní klienti prejavujú záujem najmä o komunikáciu, aktívne počúvanie hovorených textov z kníh, časopisov, biblie.

Pri klientoch s Alzheimerovou chorobou využívame  najmä zmyslovú stimuláciu. Je preukázané, že znižuje rozrušenie, nepokoj, zlepšuje spánok. Ide v podstate o bežné veci, ktoré nám prinášajú potešenie: hudba, spev, dobrý film či vtip.

U klientov s rôznou mierou dezorientácie využívame aj metódu validácie, ktorej cieľom je vcítiť sa do osobnej reality týchto klientov a prispôsobiť tomu svoje správanie, jednanie, komunikáciu.

Denne je využívaná i metóda reminiscencie. Spomínanie je prirodzený proces, ktorý je podmienkou zmysluplnosti ľudského života v starobe. S nadšením dokážu rozprávať o tom, čo bolo, čo zažili v detstve, v mladosti… .

Využitie prvkov arteterapie dáva zase priestor sebavyjadreniu, relaxácii, odreagovaniu sa a podporuje rozvíjanie jemnej motoriky. Prevládajúcimi výrazovými prostriedkami sú výtvarné aktivity zamerané na techniku kreslenia a vymaľovania obrázkov a antistresových omaľovánok.

Pamäť sa vekom oslabuje a preto na prevenciu proti zhoršovaniu pamäti a demencii realizujeme pamäťové cvičenia. Na aktivizáciu kognitívnych schopností využívame pracovné listy vydané Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou. Obľúbené sú najmä cvičenia pozornosti, doplňovanie slov a logické úlohy. Okrem podpory mozgovej činnosti kognitívnymi aktivitami využívame cvičenia, ktoré pomáhajú zlepšiť koordináciu pohybov. Realizujeme mentálne cvičenia orientované na pravú a ľavú hemisféru.

Napriek tomu, že klienti majú možnosť celodenného stravovania, v prípade záujmu, príslušní zamestnanci zabezpečujú pre nich i drobné nákupy.

Najťažšie však naši klienti nesú obmedzenie osobného kontaktu s príbuznými. Mať niekoho blízkeho, patrí k základným ľudským potrebám. V snahe uspokojiť túto ľudskú potrebu, naplniť a uľahčiť im toto odlúčenie ale aj v rámci prevencie úzkosti a osamelosti, sociálni pracovníci zabezpečujú komunikáciu klientov s príbuznými prostredníctvom služobného telefónu, sociálnej siete, video hovoru.

Samozrejmosťou je empatické počúvanie klientov, pri využívaní metódy ventilácie.

Koronavírus nezastaví karanténa, porazí ho naša ľudská zodpovednosť voči okoliu a predovšetkým sebe samým, rešpektovaním prijatých opatrení.