Počasie pre Nitriansky kraj

január 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
« máj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

penzión

 • Zobrazené stránky : 352018
 • Návšteníci : 80003
 • Stránky za 24 hod.: 193
 • Návšteníci za 24 hod. : 39

Webmail:

vstup

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 45/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 259/2008 Z. z. Vyhláška, o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších právnych predpisov
 • Zákon č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 532/2002 Z. z. Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 • Ústava Slovenskej republiky (460/1992 Zb.) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2014 o platení úhrad za poskytované sociálne služby a platieb za iné činnosti v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a o určení finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov – tlmočnícka služba, v platnom znení.